Ziektewet

  Thema

Uitzendkrachten die ziek zijn hebben mogelijk recht op een ziektewetuitkering. UWV beoordeelt het recht op en de hoogte en duur van de ziektewetuitkering. Is het uitzendbureau eigenrisicodrager, dan is het uitzendbureau hiervoor verantwoordelijk. Vanuit de Ziektewet krijgt de uitzendkracht ziektegeld uitgekeerd én wordt in nauwe samenwerking met de uitzendorganisatie actief gewerkt aan de re-integratie. 

Modernisering Ziektewet

Met de modernisering van de Ziektewet via de zogeheten Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) zijn wijzigingen doorgevoerd bij verzuim. Doel van de regeling is om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid onder de vangnetters, waaronder uitzendkrachten, zoveel mogelijk terug te dringen.

Het verbeteren van de re-integratiemogelijkheden is één van de maatregelen. Dit is voor de uitzendbranche uitgewerkt in het convenant “Beter aan het werk” waarin afspraken staan over re-integratieactiviteiten door UWV en wat uitzendbureaus hieraan kunnen bijdragen. Hiermee wordt de keten van verzuim naar werk voor uitzendkrachten sluitend gemaakt.

De belangrijkste wijzigingen op een rij:

  • De Ziektewet is meer gericht op activering. Uitgangspunt is: wat kan iemand nog wel. Er geldt nu een ruimere norm voor werk dat iemand moet accepteren.
  • Je moet zelf harder aan de slag om weer aan het werk te komen.
  • Uitzendkrachten die weer aan het werk kunnen, worden door UWV verwezen naar het uitzendbureau van waaruit zij zijn ziek gemeld. 
  • Nieuw Ziektewet criterium: in het eerste ziektewetjaar volgt een beoordeling voor ‘geschikt voor algemeen geaccepteerde arbeid’. Ben je geschikt voor ander passend werk, dan eindigt het recht op ziektewetuitkering.
  • Vanaf 2014 geldt voor alle bedrijven premiedifferentiatie. Werkgevers worden dus individueel belast voor werknemers die na einde dienstverband een Ziektewet uitkering genieten.

Ziektegelduitkering

Als een uitzendkracht recht heeft op een ziektewetuitkering, dan wordt 70% van het gemiddelde laatst verdiende loon vanuit de Ziektewet betaald. Vanuit de CAO kan recht op een aanvulling bestaan. Als de uitzendkracht deels kan werken, vindt aftrek van verdiensten plaats. De uitkering wordt uitbetaald via UWV. De uitkering eindigt na 104 weken arbeidsongeschiktheid. Daarna wordt beoordeeld of de uitzendkracht eventueel in aanmerking komt voor een WIA-uitkering. 

Vangnetters

Wie zijn de zogenoemde vangnetters? Dit zijn werknemers die:

  • Ziek worden en een fictieve dienstbetrekking hebben (zoals uitzendkrachten met uitzendbeding)
  • Binnen vier weken na einde dienstbetrekking ziek worden (nawerking)
  • Ziek uit dienst gaan
  • Zieke WW-ers