Wie doet wat bij ziekte van een uitzendkracht?

  Thema

Ondanks alle inspanningen en preventieve maatregelen, is verzuim nooit helemaal te voorkomen. Als een uitzendkracht ziek is, moet hij dit melden bij zijn direct leidinggevende én bij de intercedent van de uitzendorganisatie. Wie doet wat en wanneer bij ziekte van de uitzendkracht?

Rol van het uitzendbureau

De intercedent krijgt de ziekmelding binnen. De intercedent vraagt ook of de inlener al weet van de ziekmelding en wanneer de uitzendkracht denkt weer te kunnen werken. Zo kan eventuele vervanging bij de inlener snel worden geregeld. Is de inlener nog niet op de hoogte van de ziekmelding, dan informeert de intercedent de inlener over de ziekmelding.

Een werkgever mag als een werknemer zich ziek meldt de volgende gegevens over zijn gezondheid vragen en registreren:

  • het telefoonnummer en (verpleeg)adres;
  • de vermoedelijke duur van het verzuim;
  • de lopende afspraken en werkzaamheden;
  • of de werknemer (nadat hij 2 maanden in dienst is) onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt (maar niet onder welke vangnetbepaling hij valt);
  • of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval;
  • of er sprake is van een verkeersongeval waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken is (regresmogelijkheid)

Het uitzendbureau registreert de ziekmelding in het personeelssysteem en meldt de uitzendkracht ziek bij UWV en/of bij de eigen bedrijfsarts/Arbodienst. Dit is afhankelijk van het dienstverband van de uitzendkracht en of het uitzendbureau eigenrisicodrager is. Bij een uitzendbeding vindt ziekmelding plaats bij UWV. De uitzendkracht gaat immers ziek uit dienst en kan aanspraak maken op een Ziektewet-uitkering. Bij een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding (detacheringsovereenkomst) vindt ziekmelding plaats bij de bedrijfsarts/Arbodienst tot einde looptijd van de uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd. Na beëindiging van de uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd, gaat de uitzendkracht ziek uit dienst en dient de uitzendkracht ziek te worden gemeld bij UWV. De uitzendkracht gaat ziek uit dienst en kan aanspraak maken op een Ziektewet-uitkering. In het laatste geval zal er indien sprake is van eigenrisicodragerschap ook een ziekmelding plaatsvinden bij de bedrijfsarts/Arbodienst. 

In veel gevallen zal de uitzendkracht snel opknappen en weer aan het werk kunnen. Bij langdurige ziekte werkt het uitzendbureau intensief samen met UWV (en de eigen bedrijfsarts/Arbodienst bij ERD) en de uitzendkracht om, bijvoorbeeld door alternatieve werkzaamheden, zo snel mogelijk weer (deels) in het arbeidsproces deel te nemen. Gedurende het ziekteproces houdt het uitzendbureau regelmatig contact met de uitzendkracht.

Convenant: Beter aan het werk

Voor het terugdringen van lang verzuim bij uitzendkrachten is het convenant 'Beter aan het werk' opgesteld, waarin de afspraken over intensieve samenwerking tussen uitzendbureau en UWV zijn vastgelegd. 

Meer informatie over het convenant 'Beter aan het werk'.