Verzuimbeleid concreet

  Thema

Het verzuimbeleid bestaat uit duidelijke, vastgelegde afspraken over ziekmelding, verzuimbegeleiding en re-integratie: welke stappen er genomen worden als een medewerker ziek is. De rechten en plichten van zowel de werkgever als de zieke medewerker worden opgenomen. Zorg voor een leesbaar document in 'gewoon' Nederlands, zodat iedereen het begrijpt.

Via het bestelformulier kun je een handformaat, geprinte versie van het stappenplan bestellen. De geprinte versie bevat naast verzuimbeleid ook preventiebeleid. Daarnaast kun je een uitgebreide toelichting downloaden.

Bestel het stappenplan Preventie- & Verzuimbeleid op zakformaat 

Download de toelichting bij het stappenplan Verzuimbeleid (PDF)
 

Het verzuimbeleid moet bekend zijn bij alle medewerkers. Bij verzuim moeten medewerker en werkgever zich aan deze afspraken houden. Met een preventiebeleid is verzuim niet volledig te voorkomen: iedereen is wel eens ziek. Maar een actief verzuimbeleid levert veel op: 

 • Het zorgt voor betere voorbereiding op vervanging bij ziekte. 
 • Re-integratie wordt snel opgepakt, waardoor de kans stijgt dat de medewerker sneller weer aan het werk kan. 
 • Loondoorbetaling bij ziekte kan tot een minimum worden beperkt. 
 • Het terugdringen van langdurig verzuim helpt de kosten voor arbeidsongeschiktheid in de hand te houden (denk onder andere aan loondoorbetaling, betaling ZW en WGA-uitkering bij eigenrisicodragerschap, of de gedifferentieerde premie ZW en WGA en de re-integratiekosten). 

Wie voert het uit?

De directie is verantwoordelijk voor het opstellen en onderhouden van het verzuimbeleid. Het verzuimbeleid wordt vaak opgesteld door de afdeling personeelszaken, in samenwerking met de bedrijfsarts/Arbodienst

Na instemming door de directie (en OR) voeren de leidinggevenden het verzuimbeleid uit. 

Verzuimbeleid: analyse huidige situatie

Verzuimbeleid: aan de slag

Wanneer uitvoeren?

Het verzuimbeleid wordt jaarlijks geëvalueerd. Indien er bijstellingen nodig zijn, worden deze doorgevoerd en doorgenomen met alle medewerkers en de bedrijfsarts/Arbodienst. Bij nieuwe medewerkers wordt het verzuimbeleid doorgenomen en meegegeven bij de aanstelling.

Verzuimbeleid: beheer en onderhoud

Tips

 • In verband met de verscherpte beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ‘De zieke werknemer’, beleidsregels voor de verwerking van persoonsgegevens over de gezondheid van zieke werknemers , vormden de aanleiding tot het ontwerp van de “Toolkit Oplossingsgericht Verzuimmanagement®”. De werkgever wordt door deze beleidsregels verplicht tot een andere benadering van aanname en uitvraag van ziekmeldingen en de begeleiding van verzuim en re-integratieverplichtingen.Van Campen Consulting ontwikkelde de “Toolkit Oplossingsgericht Verzuimmanagement®”, welke wij ter beschikking kunnen stellen aan organisaties die afdragen aan het SFU. In de toolkit vind je instrumenten en handvatten die je kunnen ondersteunen bij  het stellen van vragen en bij het actief begeleiden van verzuim naar volledige werkhervatting van medewerkers en uitzendkrachten, met respect voor de privacy van de werknemer.
 • Hier vind je een voorbeeld van een verzuimprotocol gemaakt door het FNV.
 • Leg in de communicatie over verzuim altijd de nadruk op de werkmogelijkheden. Iemand die ziek is, kan soms nog wel deels aan de slag, of andere werkzaamheden uitvoeren. Ook in de communicatie met medewerkers over het verzuimbeleid gaat het om het feit wat de medewerker nog kan doen ondanks de ziekte. Wanneer en hoe kan de medewerker (weer) aan het werk? Leg de nadruk op re-integratie. Maar let wel op: de werkgever mag niet ingaan op de ziekte; dat is de taak van de bedrijfsarts.
 • Zorg dat leidinggevenden goed weten hoe ze met verzuim en re-integratie om moeten gaan. Organiseer een maatwerktraining of laat hen een externe training volgen. De nadruk ligt op het voeren van gesprekken met zieke en re-integrerende medewerkers. Leer leidinggevenden goed door te vragen, zowel bij de zieke medewerker als bij de bedrijfsarts/Arbodienst. Zie ook gouden regels bij het voeren van een verzuimgesprek.
 • Laat de leidinggevenden gebruik maken van registratieformulieren voor diverse soorten gesprekken:
  • Ziekmelding
  • Contactgesprek
  • Terugkomgesprek
  • Re-integratiegesprek
  • Verzuimgesprek
 • Gezien de nauwe samenwerking met de bedrijfsarts/Arbodienst is het verstandig te zoeken naar een bedrijfsarts/Arbodienst die qua ideeën en aanpak aansluiten bij de visie die je hebt op het verzuimbeleid.