RI&E voor uitzendbureaus: wat staat er in de wet?

  Thema

In de Arbowet staat dat iedere werkgever ervoor moet zorgen dat zijn werknemers op een veilige en verantwoorde manier hun werk kunnen doen. De risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) is daarvoor een van de belangrijkste instrumenten en vormt de basis van het preventiebeleid

Ieder bedrijf met personeel is bovendien verplicht om een preventiemedewerker aan te stellen en hem/haar de mogelijkheid te bieden om de RI&E uit te voeren. Bij bedrijven tot 25 medewerkers mag de eigenaar de taken van de preventiemedewerker zelf uitvoeren.

Met de RI&E inventariseer je de arbeidsrisico’s, stel je een Plan van Aanpak (PvA) op en stimuleer je een veiligere en gezondere werkomgeving. Dit draagt bij aan een goed werkklimaat, lager verzuim, kostenbesparingen, kwaliteit en de goede naam van de onderneming.

Voor de uitzendbranche heeft Stichting Arbo Flexbranche (STAF) een handig, digitaal RI&E-instrument ontwikkeld met daarin specifieke aandacht voor risico's in deze branche.

Bekijk ook de toelichting bij Preventiebeleid voor informatie over wettelijke verplichtingen

Moet elk bedrijf een RI&E hebben?

Ieder bedrijf met personeel is verplicht om een RI&E en een PvA te maken en uit te voeren. Dat staat in de  Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Bekijk het stroomschema en ga na of jouw bedrijf een RI&E moeten hebben:

 

Moet je de RI&E laten toetsen?

Wanneer de RI&E getoetst moet worden, kan dit bij een gecertificeerde arbodienst of een van de vier gecertificeerde kerndeskundigen:

  • bedrijfsarts: is gespecialiseerd in ziekte en verzuimbeleid.
  • arbeid- & organisatiedeskundige: is gespecialiseerd in bedrijfs- en productieprocessen.
  • arbeidshygiënist: is gespecialiseerd in gevaarlijke stoffen.
  • veiligheidskundige: is gespecialiseerd in arbeidsongevallen.

Wat controleert de Inspectie SZW?

De Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) controleert of de werkgever ook echt aan de slag gaat met alle punten uit het Plan van Aanpak (PvA). Het PvA is meestal een meerjarenplan. In de RI&E van STAF kun je de voortgang van het PvA gemakkelijk bijwerken. De voortgang moet jaarlijks met de werknemers of werknemersvertegenwoordiging besproken worden.

 Tip: Kijk eens door de bril van een inspecteur. Op www.zelfinspectie.nl staan verschillende online tools waarmee bedrijven gemakkelijk checken wat risico’s zijn en hoe ze medewerkers daartegen kunnen beschermen. Voor de uitzendbranche is de Zelfinspectie Werkdruk en ongewenst gedrag relevant.

Meer informatie en een account aanvragen voor de RI&E van STAF.