Inspectie SZW

  Thema

De Inspectie SZW werkt – zoals ze zelf zegt - aan “eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen.” Dit doet de Inspectie door gericht te controleren of wet- en regelgeving wordt nageleefd. Een belangrijke taak van de inspectie in het kader van gezond en veilig werken is het toezicht houden op de naleving van de  Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) en de Arbeidstijdenwet. Dit om de veilige en gezonde werkomstandigheden en werk- en rusttijden voor werknemers te bevorderen.

Naleving

Door middel van voorlichting, controles en onderzoek wordt toegezien op de naleving van de Arbowet door bedrijven. Naast naleving kijkt de inspectie ook naar de risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) en maatregelen die worden genomen om de risico’s te verkleinen en de veiligheid van producten voor professioneel gebruik.

Preventie als speerpunt

Goede voorlichting over specifieke werkzaamheden draagt bij aan het voorkomen van ongevallen. De laatste jaren merkt de Inspectie SZW een lichte verschuiving van risico’s met een fysieke oorzaak, zoals vallen van hoogte, knel- en pletgevaar en machineveiligheid, naar risico’s met een psychosociale oorzaak, zoals werkdruk, agressie en geweld. De inspectie zorgt ervoor dat controles aansluiten bij de problematiek van en risico’s binnen de sectoren. Enerzijds zijn de controles gericht op thema’s als asbestsanering en psychosociale arbeidsbelasting, anderzijds op specifieke risico’s binnen sectoren. Notoire overtreders worden individueel aangepakt.

Meer informatie over de aanpak, meerjarenplannen en meldpunten vind je op www.inspectieszw.nl.

 Tip: online tools voor zelfinspectie

Kijk eens door de bril van een inspecteur. Op www.zelfinspectie.nl staan verschillende online tools waarmee bedrijven gemakkelijk checken wat risico’s zijn en hoe ze medewerkers daartegen kunnen beschermen. Voor de uitzendbranche is de Zelfinspectie Werkdruk en ongewenst gedrag relevant.