Ziek tijdens de zwangerschap

  Arbocatalogus

Voor een zwangere werkneemster geldt hetzelfde als voor iedere andere werknemer die ziek wordt. Het enige verschil is de vergoeding door UWV.

 Wet Verbetering Poortwachter

Bij ziekte van een werknemer is de Wet Verbetering Poortwachter leidend. Hierin wordt eerst gekeken of langdurig verzuim dreigt. Als dit het geval is, wordt een analyse van de problematiek en een plan van aanpak gemaakt voor re-integratie. Onderdeel van de re-integratie kan zijn dat de werknemer niet het eigen werk, maar tijdelijk passend werk uitvoert. Zie Verzuimbeleid concreet (onder 'wettelijke eisen') voor meer informatie over de Wet Verbetering Poortwachter.

Hierop bestaat één uitzondering: bij ziekte in de zwangerschap hoeft de zwangere werkneemster geen passend werk uit te voeren als zij arbeidsongeschikt is voor haar eigen werk. Deze uitzondering geldt alleen bij ziekte tijdens de zwangerschap. Bij ziekte als gevolg van de bevalling kan tijdelijk ander passend werk wel onderdeel van de re-integratie zijn. 

Vergoeding door UWV

UWV vergoedt het loon van de werkneemster tijdens ziekte door zwangerschap of bevalling. Als de werkneemster ziek is, maar de oorzaak niet ligt bij de zwangerschap of bevalling, dan moet de werkgever het loon doorbetalen. Voor vergoeding door UWV geldt een maximaal dagloon. De wettelijke gronden en voorwaarden zijn te vinden op de website van UWV.

Consequenties van ziekte voor zwangerschapsverlof

Het recht op zwangerschapsverlof gaat in vanaf 6 weken voor de dag van de vermoedelijke bevalling (uitgerekende datum). Het is een wettelijke verplichting dat uiterlijk 4 weken voor de uitgerekende datum het zwangerschapsverlof ingaat. Wanneer de werkneemster ziek is terwijl het verlof nog niet is ingegaan, maar hier wel recht op zou kunnen hebben (6 weken voor uitgerekende datum), dan worden de ziektedagen aangemerkt als verlof.

In totaal hebben zwangere werkneemsters recht op 16 weken verlof. Bekijk het onderstaande schema of de website van UWV voor meer informatie.