Zes stappenplan voor werkdruk

  Arbocatalogus

De ideale aanpak of benadering van werkdruk:


 • is een gezamenlijke aanpak door werkgever en werknemer, mede omdat bij werkdruk de beleving en inbreng van werknemer essentieel is voor het vinden van goede oplossingen;
 • probeert (ontstaan van) werkdruk zo veel mogelijk te voorkomen ( Arbowet artikel 3.1.a);
 • gaat uit van ‘bronbeleid’: zo veel mogelijk wordt geprobeerd werkdruk weg te nemen of te verminderen en als dat niet mogelijk is, gaan collectieve beschermingsmaatregelen boven individuele beschermingsmaatregelen ( Arbowet artikel 3.1.b);
 • is gebaseerd op goed zicht op oorzaken, ernst en omvang van de werkdruk, waaronder de vraag of het om een collectief (bijvoorbeeld van een team) of individueel probleem gaat;
 • heeft bij de maatregelen zowel oog voor het werk zelf als voor de werknemer(s), omdat het bij werkdruk gaat om balans in belasting (in werk) en belastbaarheid (van de werknemer);
 • is een aanpak waarbij de ervaringen met de maatregelen ten aanzien van werkdruk regelmatig worden geëvalueerd en zo nodig worden bijgesteld ( Arbowet artikel 3.4). 

Zes stappen


Concreet komt het bovenstaande neer op een systematische aanpak in zes stappen (bron: STvdA).


 1. preventief beleid: beleid voeren om ongezonde werkdruk en werkstress te voorkomen;
 2. signaleren en bespreken: opmerken van signalen van werkdruk op individueel- en groepsniveau en deze met individu respectievelijk de groep bespreken;
 3. meten en analyseren: zoeken naar onderliggende oorzaken en mogelijke oplossingen;
 4. kiezen van maatregelen: kiezen van effectieve, efficiënte en betaalbare maatregelen;
 5. uitvoeren van maatregelen: het implementeren en communiceren van maatregelen;
 6. evaluatie: het evalueren van de genomen maatregelen en indien nodig: bijstellen.

Deze punten vormen ook de basis voor het overzicht met oplossingen voor werkdruk. Omdat werkdruk vaak hardnekkig is, of er na enige tijd weer in sluipt, is het slim om de vinger aan de pols te houden en de stappen in de tijd te herhalen. Herhaal deze systematische aanpak cyclisch volgens de 5 W’s.