Voorlichting over agressie en werkdruk

  Arbocatalogus
soort:
oplossing
onderwerp:
agressie + werkdruk
doelgroep:
werkgever
aard:
voorkomen
invoeringstijd:
maand
rendement:
positief
bedrijfsgrootte:
grote + kleine bedrijven

Elke werknemer moet weten wat risico’s zijn, hoe hier in de organisatie mee wordt omgegaan en wie de preventiemedewerker, bedrijfshulpverlener(s), bedrijfsarts en eventuele externe arbodeskundigen zijn en hoe je deze mensen kunt spreken.


Formeel is dit in de  Arbowet (artikel 8) vastgelegd. Elke werkgever moet zijn werknemers ‘doeltreffend’ voorlichten over de risico’s in het werk, de maatregelen die de organisatie genomen heeft om deze risico’s te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken. Ook moet de werknemer voorgelicht worden over de wijze waarop de ‘ deskundige bijstand’ ten aanzien van de arbeidsomstandigheden is geregeld. 


Voorlichting volgen


De werknemer is verplicht om de voorlichting te volgen. De term ‘doeltreffend’ laat vrij hoe vaak en op welke wijze de voorlichting wordt gegeven. Gebruik daarom bij het maken en geven van deze voorlichting materiaal uit deze arbocatalogus zoals o.a. de checklist introductie en de uitwerking voor minimaal beleid. 


Download de Checklist introductie (voorbeeld)


Download de voorbeelduitwerking Minimaal agressiebeleid


Download de voorbeelduitwerking Minimaal werkdrukbeleid


Download de oefening Agressie in je team bespreken


Soorten voorlichting


In de praktijk bestaan verschillende vormen van voorlichting:


 Randvoorwaarden


  • Bedenk dat doeltreffende voorlichting verzorgd moet worden door iemand die niet alleen inhoudelijk voldoende op de hoogte is, maar ook door zijn manier van communiceren het belang kan benadrukken. Bovendien moet de voorlichting kort en krachtig zijn en terug te vinden zijn, bijvoorbeeld op intranet;
  • Ook bij langer zittende werknemers wordt regelmatig aandacht gevraagd voor risico’s van het werk en hoe hiermee wordt omgegaan;
  • Aan e-learning zijn behoorlijke ontwikkelkosten verbonden.