Preventiemedewerker

  Arbocatalogus
soort:
oplossing
onderwerp:
agressie + beeldschermwerk + werkdruk
doelgroep:
werkgever + werknemer
aard:
voorkomen
invoeringstijd:
jaar
rendement:
hoog
bedrijfsgrootte:
grote + kleine bedrijven

Een preventiemedewerker ondersteunt bij de dagelijkse veiligheid en gezondheid en arbeidsomstandigheden binnen een organisatie. Deze medewerker moet dus kennis hebben van de risico’s binnen de organisatie zoals werkdruk, agressie en beeldschermwerk.


Grote organisaties kunnen meer dan een preventiemedewerker hebben. De functie kan ook vervuld worden door de arbocoördinator. Bij kleine organisaties kan de werkgever zelf de taak van preventiemedewerker op zich nemen.


Voor werkgever én werknemer


Je bent als werknemer vrij om de preventiemedewerker te raadplegen over zaken die met arbeidsrisico’s en het voorkomen daarvan te maken hebben. De werkgever moet jou laten weten wie de preventiemedewerker is en hoe je hem kunt bereiken. Voor de werkgever heeft de preventiemedewerker een rol in het verbeteren van de arbeidsomstandigheden binnen de organisatie te verbeteren. Die rol valt uiteen in een aantal wettelijk verplichte taken.


 Wat moet?


Elke werkgever moet tenminste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker. Heeft de werkgever maximaal 25 werknemers in dienst? Dan mag de werkgever zelf de preventiemedewerker zijn. Er mag niet iemand van buiten het bedrijf aangesteld worden als preventiemedewerker. Ondersteuning door een externe arbodeskundige is wel toegestaan.


De preventiemedewerker die wordt aangesteld moet over voldoende deskundigheid en ervaring beschikken om de preventietaken goed uit te kunnen voeren. De preventiemedewerker moet ook voldoende tijd krijgen voor de uitvoering van zijn taken.


In de risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) moet worden vastgelegd hoeveel preventiemedewerkers nodig zijn en welke taken ze uitvoeren. De drie wettelijke taken van de preventiemedewerker zijn:


  1. het (mede) opstellen en uitvoeren van de RI&E;
  2. het adviseren en nauw samenwerken met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging over te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid;
  3. het (mede) uitvoeren van de maatregelen bedoeld onder punt 2.

De preventiemedewerker moet de gelegenheid krijgen zijn taken zelfstandig en onafhankelijk uit te voeren. De werknemer die de functie van preventiemedewerker uitvoert mag niet worden benadeeld in zijn positie binnen het bedrijf.


Opdrachtformulier


Dit voorbeeld opdrachtformulier preventiemedewerker geeft een overzicht van de mogelijke taken en afspraken m.b.t. invulling van de functie preventiemedewerker in de uitzendbranche. 


Download het opdrachtformulier preventiemedewerker


Wat mag?


De werkgever mag de preventiemedewerker extra betalen als door de preventietaken zijn functie zwaarder wordt. De preventiemedewerker mag een cursus volgen, maar het hoeft niet. Zolang hij maar de specifieke kennis van arborisico’s heeft die voor het bedrijf relevant zijn. De werkgever kan ook de preventiemedewerker als contactpersoon voor de arbodienstverlener aanwijzen.


 Tips 


  • Speciaal voor preventiemedewerkers in de uitzendbranche heeft STAF een online wegwijzer ontwikkeld. Deze wegwijzer helpt preventiemedewerkers doelgericht en effectief aan de slag te gaan met relevante kennis, filmpjes, aandachtspunten en hulpmiddelen.
  • Ook de website inpreventie.nl geeft veel informatie, speciaal voor de preventiemedewerker. Je kunt daar ook vragen stellen. Randvoorwaarden