Preventief medisch onderzoek (PMO)

  Arbocatalogus
soort:
oplossing
onderwerp:
agressie + beeldschermwerk + werkdruk
doelgroep:
werkgever
aard:
genezen + voorkomen
invoeringstijd:
jaar
rendement:
positief
bedrijfsgrootte:
grote + kleine bedrijven

Deelname aan het PMO is vrijwillig.


Van de Arbowet moet de werkgever de werknemers periodiek in de gelegenheid stellen om een preventief medisch onderzoek (PMO) te ondergaan. Het doel van een PMO is de gezondheidsrisico’s van het werk zo veel mogelijk voorkomen of beperken. 


Het gaat om risico’s die uit de risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) naar voren zijn gekomen. Het PMO is een verbeterde versie van het oude PAGO (periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek). 


Het doel van een PMO is drieledig:


 • preventie van werkgerelateerde aandoeningen bij individuen en groepen; 
 • bewaken en bevorderen van de gezondheid van individuen en groepen in relatie tot het werk;
 • bewaken en verbeteren van functioneren en inzetbaarheid van individuele medewerkers.

Bij de inhoud en uitvoering moet de werkgever de bedrijfsarts betrekken. De opzet van een PMO is meestal als volgt:


Het PMO is goed te koppelen aan een onderzoek werkbeleving. Je meet dan de gezondheid, tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers met één vragenlijst.


Beeldschermwerkers


De Arbowet regelt het PMO. In het  Arbobesluit (zie artikel 5.11) staat dat de werknemer die voor de eerste keer wordt ‘belast met arbeid aan een beeldscherm’ in de gelegenheid wordt gesteld om een passend onderzoek van de ogen en het gezichtsvermogen te kunnen ondergaan. Dit geldt ook voor de werknemer bij wie zich na verloop van tijd gezichtsstoornissen voordoen, die het gevolg kunnen zijn van het verrichten van beeldschermwerk.


De bedrijfsarts of opticien voert het oogonderzoek uit en stelt vast of een beeldschermbril of eventueel extra onderzoek bij de oogarts nodig is.


 Tips


 • Lees meer over het PMO op de website van de NVAB.
 • Voor dienstverleners met keurmerk: zoek bijvoorbeeld dienstverleners via de OVAL of SBCA.

 Randvoorwaarden


 • Aan de uitvoering van een PMO zijn kosten verbonden.
 • Analyses per afdeling zijn mogelijk bij een respons van vijftien of meer.
 • Werknemers moeten te weten komen wat er met de resultaten gedaan wordt. Op welke termijn? En wat is het budget voor maatregelen. Gebeurt dat niet, of heeft de organisatie een geschiedenis van onderzoeken zonder opvolging, dan leidt dit bijna altijd tot een lage respons. Een lage respons maakt het moeilijk om uitspraken te doen die gelden voor de totale personeelspopulatie. Het is dus essentieel om voorafgaand aan het vragenlijstonderzoek het vervolgtraject te organiseren en te communiceren over de opzet, betrokkenen, tijd en middelen.
 • De privacy dient gewaarborgd te zijn: gegevens die tot individuen herleidbaar zijn kunnen alleen door de bevoegde personen van de arbodienst worden ingezien.
 • Deelname aan het PMO door de werknemer vindt plaats op vrijwillige basis.
 • Let bij deze oplossing op de rol van de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT).