Maatregelen agressie

  Arbocatalogus

Zorg dat het beleid de minimale maatregelen dekt

Sociale partners in de uitzendbranche hebben een norm vastgesteld voor uitzendondernemingen waaraan het arbeidsomstandighedenbeleid van de onderneming ten aanzien van agressie en geweld moet voldoen. Zelfs als geen sprake is of lijkt te zijn van agressie en geweld wordt ervan uitgegaan dat het beleid minimaal deze maatregelen dekt. Daarnaast zijn er aanvullende maatregelen die naar eigen inzicht kunnen worden ingevoerd, met name als de risicoinventarisatie en -evaluatie daar aanleiding voor geeft.

Minimale maatregelen agressie

De maatregelen gemarkeerd met een asterisk (*) zijn gebaseerd op arbowettelijke verplichtingen. Lees hierover meer op de themapagina agressie (onder de kop wet- en regelgeving)

Algemeen

vastlegging van het beleid en periodieke evaluatie*, zie maatregelen evalueren.

Voorkómen

Eén of meer preventiemedewerkers*, zie preventiemedewerker.

Voorlichting* over agressie: bij de introductie van nieuwe medewerkers en herhaling voor langer zittende werknemers, zie ook voorlichting over agressie en werkdruk.

Monitoren van agressie wat betreft:

Een agressieprotocol, zie ook een voorbeeld agressieprotocol.

Genezen

Eén of meer bedrijfshulpverleners*, zie ook bedrijfshulpverlener;

Registratie van incidenten met agressie, zie ook agressieregistratie;

Ondersteuning door de leidinggevende, zie ook agressie signaleren en bespreken;

Advies beleid

Naast bovengenoemde minimale maatregelen adviseren sociale partners het volgende ook in het arbeidsomstandighedenbeleid van de onderneming op te nemen:

Sociale partners adviseren uitzendondernemingen een vertrouwenspersoon aan te stellen om werknemers te ondersteunen in geval van agressie, geweld, seksuele intimidatie, pesten en discriminatie. Dit kan zowel intern als extern, zie ook vertrouwenspersoon.

Zie voor een uitwerking van beleid de voorbeelduitwerking minimaal agressiebeleid.

Aanvullende maatregelen agressie

Als de resultaten van het monitoren van agressie daartoe aanleiding geven, zijn aanvullende maatregelen voor agressie nodig. Deze maatregelen zijn afhankelijk van je insteek.

  • Zoek je als werknemer of als werkgever of leidinggevende?
  • Wat is de gewenste aard van de maatregelen: wil je het risico voorkomen of de gevolgen beperken?
  • Wat is de urgentie ofwel de ernst en omvang van het risico?

Dit laatste bepaalt je eisen ten aanzien van invoeringstijd en rendement van de maatregel. Je kunt dan oplossingen gaan zoeken in deze arbocatalogus via het zoekvenster van de arbocatalogus. Lees hier meer over zoeken in de arbocatalogus. Gebruik deze arbocatalogus voor het gericht kiezen en uitwerken van maatregelen. Als je maatregelen kiest die niet in deze arbocatalogus worden vermeld, dienen deze minimaal hetzelfde ‘beschermingsniveau’ te bieden. Dat betekent dat ze minimaal in dezelfde mate het risico of de gevolgen daarvan wegnemen of verminderen.

Download een voorbeelduitwerking minimaal agressiebeleid

Download een voorbeeld agressieprotocol

 

Zie ook