Bedrijfshulpverlening (BHV)

  Arbocatalogus

Hoe organiseer je bedrijfshulpverlening (BHV) in de uitzendbranche?

In ieder bedrijf kan een ongeval plaatsvinden of brand uitbreken. Met bedrijfshulpverlening kun je de gevolgen van brand en ongevallen binnen een bedrijf beperken. Als werkgever moet je de aangewezen medewerkers voldoende instructie geven, opleiden en voorzien van voldoende hulpmiddelen om hun BHV-taak goed en veilig te kunnen uitvoeren. 

BHV opzetten

In dit gedeelte van de arbocatalogus beschrijven we een model BHV-organisatie. Daarnaast zijn er specifieke maatregelen, afhankelijk van de grootte van de organisatie (maatlocaties). Je kunt een keuze maken uit de meest van toepassing zijnde maatlocatie en de bijbehorende maatregelen uitwerken.

Ook voor enkele specifieke risicosituaties beschrijven we de bijbehorende maatregelen. De belangrijkste begrippen die bij BHV aan de orde komen, zijn toegelicht in een verklarende woordenlijst. Je kunt meteen aan de slag met de checklists en voorbeelden. Maak ze op maat voor de eigen organisatie en specifieke locatie. Alle bestanden zijn te bewerken in Word.

Stel in overleg medewerkers aan voor de BHV. Leid ze op of instrueer ze om bij incidenten bepaalde BHV-taken te kunnen uitvoeren. Dit geldt voor de hele uitzendbranche, zowel voor de grote kantoren als de zeer kleine en zowel voor zelfstandige vestigingen als voor onderdelen van een grotere uitzendonderneming.

 Wat zegt de Arbowet over BHV?

Iedere werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid en de gezondheid van de eigen medewerkers in geval van een calamiteit of ongeval. In geval van een calamiteit of een ongeval moeten ook bezoekers (eventueel) worden gealarmeerd en geëvacueerd. Dat is vastgelegd in de artikel 3, lid 1, onder e. en in artikel 15 van de Arbowet.

Zeer specifieke eisen aan de BHV worden niet gesteld in de Arbowetgeving. In het Arbobesluit zijn nog voorschriften opgenomen m.b.t. vluchtwegen, nooduitgangen, brandmelding, brandbestrijding en noodverlichting (artikelen 3.6 tot en met 3.9 Arbobesluit).

Zie voor alle arbowetgeving wetten.overheid.nl of Arboportaal.