Bedrijfshulpverlener

  Arbocatalogus
soort:
oplossing
onderwerp:
agressie
doelgroep:
werkgever + werknemer
aard:
genezen
invoeringstijd:
maand
rendement:
positief
bedrijfsgrootte:
grote + kleine bedrijven

Een bedrijfshulpverlener (BHV’er) is opgeleid om in geval van nood de werknemers en bezoekers in veiligheid te brengen. Zo weet een BHV’er hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen en hoe hij bij een ongeval eerste hulp moet verlenen. Een BHV’er kan bijvoorbeeld mensen reanimeren en verbanden aanleggen. Ook bij een agressie-incident kan de BHV’er snel handelend optreden.

Wat moet?

 • In de Arbowet staat dat de werkgever verplicht is om maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Bedrijfshulpverlening is één van de onderwerpen die bijdragen aan een goed arbobeleid. Bedrijfshulpverlening houdt onder meer in dat de werkgever maatregelen moet nemen voor het verlenen van eerste hulp bij ongevallen, brandbestrijding en evacuatie. Deze maatregelen gelden zowel voor de werknemers als voor anderen op het terrein van de organisatie.
 • De werkgever moet behalve maatregelen nemen ook contact onderhouden met externe hulpverleningsorganisaties wanneer zich een ongeval voordoet.
 • De werkgever mag de BHV-taken zelf uitvoeren. Bij zijn afwezigheid moet wel iemand anders die taken overnemen.
 • Het aantal BHV’ers dat de werkgever aanstelt ligt niet vast in de wet. Dit geldt ook voor de manier waarop de werkgever de BHV’er in de organisatie organiseert. Echter, bij het bepalen van het aantal BHV’ers én de wijze waarop de werkgever de bedrijfshulpverlening organiseert, moet hij wel rekening houden met de grootte van de organisatie en de risico’s in de organisatie.
 • Als de werkgever bedrijfshulpverleners aanstelt moet hij zorgen dat zij beschikken over een goede opleiding en uitrusting om hun taken goed uit te voeren.

Wat mag?

 • Laat de BHV’ers ongeveer één keer per jaar een herhalingscursus volgen.
 • Spreid BHV’ers zo veel mogelijk over verschillende locaties in het bedrijf: in geval van nood is het dan mogelijk snel te handelen.
 • Voer regelmatig een ontruimingsoefening uit. Door te oefenen met ontruimen weten medewerkers wat ze bij een noodgeval moeten doen. Bovendien kunnen tekortkomingen in beleid (bedrijfsnoodplan, BHV-plan) en praktijk aan het licht komen. Bespreek daarom elke ontruimingsoefening na met de betrokken bedrijfshulpverleners en een selectie van de ontruimde werknemers. Pas indien nodig het beleid en de afspraken rond de uitvoering, voor zover niet vastgelegd in schriftelijk beleid, aan.
 • Laat werknemers met een interne functie - zoals een bewaker - de BHV-opleiding volgen. Zulke medewerkers zijn altijd aanwezig en kunnen zo nodig hulp bieden. BHV-taken zijn ‘interne taken' die eenvoudig te combineren zijn met een interne functie.

Wat helpt?

 • Verplicht werknemers niet om BHV’er te worden. Vraag of ze het vrijwillig willen doen.
 • Je kunt een BHV’er een jaarlijkse vergoeding geven voor zijn taken als BHV’er.

Tips

Randvoorwaarden

Let bij deze oplossing op de rol van de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT).