Arbocatalogus en de ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging

  Arbocatalogus

In de gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers voor een veilige en gezonde werkplek is een belangrijke taak weggelegd voor de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT). De verantwoordelijkheden van OR en PVT voor het arbobeleid zijn beschreven in de  Wet op de Ondernemingsraden (WOR). 

Instemmingsbevoegd

Zo zijn de OR en PVT instemmingsbevoegd op elk voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling op het gebied van arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het re-integratiebeleid op bedrijfsniveau ( WOR art. 27.d, resp. 35c lid 3).

Hier vind je een overzicht van de relevante artikelen van de WOR

Initiatief- en informatierecht

Het staat de OR en PVT vrij om initiatieven te nemen, informatie te vragen en overleg te voeren over alle onderwerpen die de onderneming betreffen. Dit heet ‘initiatief’- en ‘informatierecht’.