Arbeidsvoorwaarden flexibiliseren

  Arbocatalogus
soort:
oplossing
onderwerp:
werkdruk
doelgroep:
werkgever
aard:
voorkomen
invoeringstijd:
jaar
rendement:
werkt niet altijd
bedrijfsgrootte:
grote + kleine bedrijven

Steeds vaker is het voor het behouden van personeel van belang dat je als werkgever flexibel aansluiting zoekt op de levensfasen, -situaties en -domeinen van werknemers. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers die kinderen hebben of een kinderwens, of die mantelzorger zijn. Omstandigheden in de privésfeer kunnen ervoor zorgen dat een medewerker tijdelijk minder belastbaar is en daardoor gevoeliger voor werkdruk.

Cafetariamodel

Om aan werknemerswensen tegemoet te komen kan het zinvol zijn om een ‘cafetariamodel’ van arbeidsvoorwaarden te ontwikkelen. Zo’n model maakt niet alleen verschillen mogelijk tússen functies (salarisstructuur tussen intercedenten en sales), maar ook bínnen functies. Houd rekening met deze kanttekeningen:

Levensfasebeleid

Flexibele arbeidsvoorwaarden kunnen deel zijn van een breder levensfasebeleid, waarin aandacht is voor lichamelijke en geestelijke fitheid van werknemers in de verschillende levensfasen en voor aansluitende arbeidsvoorwaarden. Diverse andere oplossingen in deze arbocatalogus hebben een relatie met de levensfase waarin de werknemer zich bevindt:

Door deze oplossingen verder toe te spitsen op voor de organisatie relevante levensfasen van werknemers, maak je een eigen levensfasebeleid.

 Tips

Voor dienstverleners met keurmerk: zoek bijvoorbeeld dienstverleners via OVAL of SBCA